Make your own free website on Tripod.com

EIM.Lipson 立普生企業投資管理(Enterprise Investment Management)

 

  首頁

BC_1 Script

BC_2 Script

BC_3 Script

BC_4 Script

AC_1 Script

AC_2 Script

AC_3 Script

AC_4 Script

AC_5 Script

 

  AC_6 Script

AC_7 Script

AC_8 Script

EC_1 Script

EC_2 Script

EC_3 Script 

   EC_4 Script    EC_5 Script

EC_6 Script 

 

  EC_7 Script   EC_8 Script   EC_9 Script   EC_10 Script   EC_11 Script   EC_12 Script      

立普生課程 (Lipson Courseware)EC_8 Script 專業課程( Expertise Course)

投資管理專業課程()  EC_8 Script

Implement_24 : 公司分析:優良企業( good company )[傳統產業]

24_1 :

大統益(1232) :
成立日期:1982   上市日期:1996
董事長:高清愿   總經理:黃義生    公司地址:台南縣官田鄉
大股東:統一企業(29%)、泰華油脂(18%)、大成長城(13%)、三菱商事(7%)
主要產品:油脂產品(65%)、其他加工(27%)
capital
16 E   equity 21 E   equity per share = 13.37
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    69 E       3.4 E       2.15      10.5%     6.8%    35.5%
2002    61 E       3.1 E       2.12      11.3%     6.9%    42.8%
2001    54 E       2.3 E       1.53      10.1%     5.8%    47.1%
2000    52 E       1.1 E       0.74       7.3%     2.4%    48.2%
1999    56 E       1.0 E       0.77       6.7%     2.1%    51.7%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

24_2 :

台化(1326) :
成立日期:1965   上市日期:1984
董事長:王永慶   總經理:王文淵    公司地址:台北市松山區
大股東:長庚醫院(25%)、王用在(7%)、王永慶(7%)、台塑(3%)、王文淵(1%)
主要產品:PTA(24%)SM(10%)ABS(10%)PP(6%)
capital
451 E   equity1,037 E   equity per share = 22.99
---------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   資產總額   股東權益   短期投資   應收帳款   存貨   長期投資
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    1,855 E     1,037 E       46 E      82 E     172 E    676 E
2002    1,850 E       977 E       99 E      77 E     167 E    623 E
2001    1,820 E       890 E       37 E      52 E     204 E    565 E
2000    1,661 E       873 E       30 E      51 E     198 E    480 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    1,000 E       125 E      2.60      18.2%     13.1%    44.1%
2002     868 E       109 E       2.62      16.3%     10.2%    47.2%
2001     675 E        46 E       1.17      13.4%      5.7%    51.1%
2000     641 E       126 E       3.54      16.7%      6.9%    47.5%
1999     469 E        87 E       2.74      16.0%      4.2%    53.5%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

24_3 :

台塑石化(6505) :
成立日期:1992   上市日期:2003
董事長:王永慶   總經理:王文潮    公司地址:台北市松山區
大股東:台塑(34%)、台化(27%)、南亞(26%)
主要產品:汽油(27%)、石油化學(25%)、柴油(15%)、輕油(5%)
capital
784 E   equity 1,327 E   equity per share = 18.47
---------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   資產總額   股東權益   短期投資   應收帳款   存貨   長期投資
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2003   3,153 E      1,327 E      5 E       201 E      269 E   128 E
2002   3,120 E      1,292 E      5 E       186 E      267 E   126 E
2001   2,887 E      1,178 E      0.4 E       88 E      225 E   123 E
2000   2,719 E       939 E      0.4 E       73 E      171 E    103 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003   2,234 E       266 E       2.60       9.5%      6.5%    58.6%
2002   1,693 E       114 E       1.63       9.5%      6.5%    58.6%
2001   1,286 E        38 E       0.62      10.4%      6.9%    59.2%
2000    515 E        80 E       1.34      21.1%     15.9%     65.4%
1999    138 E        21 E       0.43      18.0%      9.7%     59.4%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

24_4 :

年興(1451) :
成立日期:1986   上市日期:1992
董事長:陳榮秋   總經理:黃士坤    公司地址:苗栗縣後龍鎮
大股東:陳榮秋(13%)
主要產品:成衣(63%)、牛仔布(35%)
capital
59 E   equity 100 E   equity per share = 16.85
---------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   資產總額   股東權益   短期投資   應收帳款   存貨   長期投資
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    120 E      100 E       2.0 E       4.1 E      9.6 E    90 E
2002    120 E       99 E       6.4 E       5.4 E      8.2 E    84 E
2001    110 E       92 E       1.6 E       4.2 E      9.6 E    75 E
2000    100 E       72 E       3.7 E       5.1 E     10.8 E    58 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    58 E        19 E       3.27      28.6%     23.0%    17.4%
2002    61 E        15 E       2.61      30.2%     22.3%    15.9%
2001    59 E        11 E       2.31      29.6%     18.4%    27.7%
2000    55 E        14 E       3.94      32.1%     23.5%    27.6%
1999    39 E         7 E       2.98      32.1%     23.5%    32.0%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

24_5 :

台南企業(1473) :
成立日期:1961   上市日期:1999
董事長:楊青峰   總經理:楊英英    公司地址:台南縣歸仁鄉
大股東:青峰投資(6%)、恬美投資(5%)、良道投資(5%)、楊英英(1%)
主要產品:成衣(98%)
capital
12 E   equity 29 E   equity per share = 24.17
---------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   資產總額   股東權益   短期投資   應收帳款   存貨   長期投資
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    39 E        29 E         0 E      2.6 E      4.0 E     25 E
2002    42 E        29 E       0.6 E       5.7 E      4.4 E     25 E
2001    38 E        28 E       1.1 E       3.6 E      4.6 E     22 E
2000    33 E        23 E       0.7 E       2.0 E      5.8 E     17 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    65 E       6.5 E       4.86      15.1%      7.8%    30.5%
2002    42 E       5.1 E       4.21      11.5%      4.3%    30.5%
2001    36 E       5.7 E       4.37      13.2%      5.0%    26.2%
2000    32 E       4.2 E       4.48      15.8%      7.5%    28.3%
1999    28 E       3.1 E       5.07      12.0%      4.0%    30.7%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

24_6 :

聚陽(1477) :
成立日期:1980   上市日期:2003
董事長:周理平   總經理:周理平    公司地址:台北市中山區
大股東:周理平(6%)
主要產品:成衣(100%)
capital
9.7 E   equity 16 E   equity per share = 18.43
---------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   資產總額   股東權益   短期投資   應收帳款   存貨   長期投資
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2003     31 E       16 E       3.0 E       7.8 E      6.7 E    6.4 E
2002     27 E       14 E       0.1 E       4.9 E      8.9 E    6.4 E
2001     19 E       12 E         0 E       4.4 E      4.8 E    2.3 E
2000     15 E       4.8 E        0 E       3.1 E      5.4 E    0.1 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003     83 E       7.2 E       5.60      16.7%     10.4%    49.4%
2002     60 E       4.0 E       4.97      13.2%      5.5%    46.5%
2001     55 E       3.0 E       6.29      13.9%      6.6%    35.4%
2000     41 E       0.3 E       1.31      10.3%      2.4%    68.3%
1999     26 E       0.2 E       1.16       9.4%      1.0%    81.0%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

24_7 :

福懋(1434) :
成立日期:1973   上市日期:1985
董事長:王文淵   總經理:謝式銘    公司地址:雲林縣斗六市
大股東:台化(37%)、謝式銘(1%)
主要產品:尼龍布(41%)、廉布(23%)
capital
158 E   equity 200 E   equity per share = 12.68
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    210 E       17 E       1.19      14.7%      6.0%    40.8%
2002    184 E       17 E       1.14      15.7%      7.2%    37.0%
2001    163 E       10 E       0.69      18.4%     10.8%    40.2%
2000    170 E       22 E       1.64      19.6%     12.7%    38.7%
1999    147 E       17 E       1.28      20.4%     13.1%    41.6%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

24_8 :

復盛(1520) :
成立日期:1964   上市日期:1997
董事長:李後藤   總經理:林炳榮    公司地址:台北市中山區
大股東:李後藤(8%)
主要產品:高爾夫球頭(44%)、導線架(22%)、壓縮機(18%)
capital
54 E   equity102 E   equity per share = 18.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   資產總額   股東權益   短期投資   應收帳款   存貨   長期投資
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2003   163 E       102 E      19 E       21 E        9 E    63 E
2002   148 E        92 E      13 E       27 E        8 E    50 E
2001   114 E        66 E       4 E       16 E        7 E    41 E
2000    81 E        43 E       0 E       15 E        4 E    34 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    98 E       38 E        6.14      32.0%    22.6%    37.3%
2002    80 E       17 E        3.70      27.0%    18.0%    37.8%
2001    52 E       21 E        6.54      29.3%    18.7%    42.2%
2000    42 E       11 E        4.28      34.4%    20.5%    46.5%
1999    32 E        5 E        2.41      26.4%    13.0%    47.9%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

24_9 :

鑽全(1527) :
成立日期:1983   上市日期:1999
董事長:賴明達   總經理:賴明興    公司地址:台中市西屯區
大股東:禹地投資(9%)、八威投資(9%)
主要產品:氣動打釘機(97%)
capital
13 E   equity 23 E   equity per share = 17.16
---------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   資產總額   股東權益   短期投資   應收帳款   存貨   長期投資
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    32 E        23 E       8.4 E       3.3 E      2.5 E    2.2 E
2002    35 E        22 E       9.2 E       3.1 E      2.0 E    5.5 E
2001    32 E        20 E      10.6 E       3.3 E      1.7 E    5.6 E
2000    18 E        16 E       1.7 E       3.5 E      1.3 E    0.3 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    24 E       9.0 E       5.29      40.6%     30.6%    27.1%
2002    21 E       6.0 E       4.60      47.0%     37.2%    36.9%
2001    18 E       5.5 E       4.30      44.2%     33.4%    37.5%
2000    18 E       4.6 E       4.35      38.7%     29.8%    13.2%
1999    16 E       4.1 E       5.74      40.4%     31.8%    16.0%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

24_10 :

高林股(1531) :
成立日期:1965   上市日期:1999
董事長:林郁文   總經理:林郁文    公司地址:台北市松山區
大股東:鴻林投資(23%)、林郁文(7%)
主要產品:工業用縫紉機(100%)
capital
11 E   equity 25 E   equity per share = 21.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   資產總額   股東權益   短期投資   應收帳款   存貨   長期投資
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    38 E        25 E       1.2 E      10.6 E      8.1 E    12 E
2002    36 E        25 E       1.8 E       9.5 E      7.2 E    11 E
2001    28 E        23 E       1.4 E       6.1 E      7.4 E     7 E
2000    30 E        22 E       0.7 E       9.4 E      8.3 E     5 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    27 E       3.6 E       3.03      24.3%     12.3%    31.1%
2002    21 E       2.5 E       2.12      23.6%     10.2%    17.3%
2001    27 E       3.6 E       3.38      24.0%     15.2%    25.7%
2000    20 E       2.3 E       2.53      24.7%     14.0%    20.9%
1999    17 E       2.3 E       3.06      29.3%     15.2%    24.6%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

24_11 :

東台(4526) :
成立日期:1968   上市日期:2000
董事長:嚴燦焜   總經理:嚴燦焜    公司地址:高雄縣湖內鄉
大股東:奇美實業(6%)、嚴燦焜(1%)
主要產品:整廠整線(33%)、綜合加工機(25%)、鑽孔機(18%)、車床(15%)
capital
7 E   equity 12 E   equity per share = 17.48
---------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   資產總額   股東權益   短期投資   應收帳款   存貨   長期投資
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    25 E        12 E         0 E       9.2 E      7.2 E   1.5 E
2002    21 E        11 E        0.2 E       6.6 E      6.3 E   1.5 E
2001    17 E        10 E        0.2 E       3.9 E      5.2 E   1.7 E
2000    16 E         7 E         0 E       3.6 E      5.6 E   1.6 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    25 E       3.5 E       4.04      24.1%     14.1%    49.4%
2002    18 E       1.5 E       2.34      21.7%      8.2%    47.0%
2001    16 E       1.6 E       3.03      24.3%     11.8%    39.3%
2000    14 E       1.2 E       3.03      22.1%      9.8%    57.1%
1999    10 E       0.4 E       1.19      19.2%      3.8%    55.7%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

24_12 :

必翔(1729) :
成立日期:1983   上市日期:2001
董事長:伍必翔   總經理:蔣清明    公司地址:新竹縣新豐鄉
大股東:伍必翔(23%)、蔣清明(16%)、中華汽車(1%)
主要產品:電動代步車(78%)、電動輪椅車(18%)
capital
16 E   equity 27 E   equity per share = 16.92
---------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   資產總額   股東權益   短期投資   應收帳款   存貨   長期投資
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    39 E        27 E       2.5 E       2.9 E      1.6 E   4.1 E
2002    31 E        26 E       3.4 E       4.3 E      1.5 E   4.2 E
2001    24 E        20 E       7.7 E       1.2 E      1.0 E   2.6 E
2000    17 E        14 E       1.2 E       0.8 E      1.2 E     0 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    26 E       9.6 E       5.85      46.9%     40.5%    29.9%
2002    21 E       7.8 E       5.03      46.3%     33.1%    17.5%
2001    18 E       6.4 E       5.00      47.7%     41.8%    17.6%
2000    11 E       4.0 E       4.24      46.0%     39.2%    19.9%
1999     8 E       2.4 E       3.39      43.3%     35.0%    21.2%
----------------------------------------------------------------------------------------------------

24_13 :

五鼎(1733) :
成立日期:1997   上市日期:2000
董事長:沈燕士   總經理:沈燕士    公司地址:新竹科學園區
大股東:沈燕士(12%)、永春投資(2%)
主要產品:測試片(76%)、測試儀(17%)
capital
6.1 E   equity 7.5 E   equity per share = 13.41
---------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   資產總額   股東權益   短期投資   應收帳款   存貨   長期投資
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    8.7 E        7.5 E       3.0 E       0.6 E      1.3 E   1.1 E
2002    8.0 E        7.1 E       1.8 E       2.2 E      1.3 E   0.6 E
2001    7.1 E        6.1 E       0.6 E       1.5 E      0.8 E   1.1 E
2000    5.5 E        4.7 E       0.4 E       1.4 E      0.5 E   0.3 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------
年度   營業收入   稅後盈餘    EPS      毛利率   營益率   負債比率
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2003    6.0 E       1.6 E       2.73      46.9%     28.9%    13.9%
2002    4.4 E       1.0 E       1.89      44.3%     17.5%    11.1%
2001    3.9 E       1.3 E       3.41      49.4%     25.6%    14.2%
2000    3.1 E       0.8 E       2.72      47.3%     26.9%    13.4%
1999    1.4 E       0.2 E       0.73      38.7%      4.6%     8.8%
----------------------------------------------------------------------------------------------------